VALENCIÀ ELEMENTAL


 NOM DEL CURS:                            CURS   DE   VALENCIÀ   ELEMENTAL


  OBJECTIUS GENERALS: 

 -Apendre les nocions bàsiques per a l'expressió oral i escrita en valencià.
 -Preparar-se  per superar la prova del  Valencià Elemental realitzada per la Junta      Qualificadora de Valencià.  

 ESPAIS I RECURSOS: 
 Aula


 CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:
 No són necessaris

 EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE
 La monitora informarà el primer dia de classe

 CONTINGUTS: 

METODOLOGIA:  La metodologia serà molt simple, primerament un dictat, després explicació del contingut programat i després alguns exercicis a classe, per a casa es posaran nombrosos exercicis que es corregiran-algunes vegades a classe i altres via internet, encara que després a classe es resoldran els dubtes que hagen pogut sortir a casa fent els exercicis.Per altra banda cada setmana hauran de fer redaccions que les recolliré i entregaré personalment fent a cadascú les puntualitzacions que siguen necessaries. A l’acabament del quadrimestre es realitzaran proves reals (exàmens de la Junta anteriors) per a valorar l’aprenentatge.
Aquesta metodologia està pensada per a què cadascú porte el seu ritme individual ja que els exercicis que pose per a fer via correu electrònic no tenen una data concreta d’entrega; però he de puntualitzar que no s’enviaran exercicis corregits si prèviament no me’ls han enviat fets. També he d’aclarir que aquells alumnes que no disposen d’ordinador o que tinguen algun problema puntual me’ls donaran per escrit i jo els corregiré i tornaré.

No hay comentarios:

Publicar un comentario